Teemaplaneeringu avalik väljapanek

16.05. - 12.06.2011 - Teemaplaneeringu avalik väljapanek

Sillamäe Linnavolikogu 26. aprilli 2011. a otsusega nr 70 otsustati korraldadaSillamäe 1940. - 1950. aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu avalik väljapanek.

Teemaplaneeringuala pindala on ca 108 ha. Planeering hõlmab Sillamäe 1940.-50. aastatel hoonestatud piirkondaning koosneb kahest miljööväärtuslikust alast ja neid ümbritsevast kontaktvööndist: Sillamäe kesklinn jaSilmeti haldushooned.

Planeeringuga kavandatava tegevuse põhiline eesmärk on säilitada Sillamäe linna miljööväärtuslikke hoonestusalasid. Planeeringuga on määratud 1940.-50. aastatest pärinevad miljööväärtuslikud hoonestusalad ning seatud seal paiknevale miljööväärtuslikule neoklassitsistlikus stiilis hoonestusele ning teistele miljööväärtust moodustavatele elementidele kaitse- ja kasutamistingimused.

Planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda ümbritsevale keskkonnale olulist otsest või kaudset, lühi- või pikaajalist negatiivset keskkonnamõju.

Sillamäe 1940. - 1950. aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. maist 2011. a kuni 12. juunini 2011.a Sillamäe Linnavalitsuses aadressil Kesk 27 ja Sillamäe Linna Keskraamatukogus aadressil Kalda 12.

Planeering on avaldatud Sillamäe linna veebilehel www.sillamae.ee.

Sillamäe, 28. aprill 2011
 
Anatoli Špakovs
projektijuhtimise ja arhitektuurispetsialist