Emakeelepäev

 

Kogu maakond tähistab emakeelepäeva

 

14. märts on emakee­lepäev üle maakonna -tema hällist Sondast ku­ni Sillamäe ja Narvani.

  Emakeelepäeva sünnipaigas Sondas toimub kohalikus koo­lis traditsiooniline emakeele­päeva aktus, kus õpilased esi­tavad luulepõimiku. Kuna mit­med õpilased osalesid omaloo-mingukonkursil, osalevad pa­rimad neist samal päeval Sõ­mera põhikoolis toimuval pi­dulikul konkursi lõpetamisel.
 Emakeelepäeva idee auto­ri Meinhard Laksi meenutab kohalikus raamatukogus eks­poneeritav kodulookogu, kus näeb ka mitmeid kunstiõpeta­ja ametit pidanud Laksi taie seid ja tema elutööd kajasta­vaid dokumente.
Saka rahvamajas laulab 14. aprillil kell 19 emakeelepäeva puhul Mait Seger, kes esitab omaloomingut plaadilt "Laev tõstetud purjedega". Nimeta­tud CD-1 on lugude sõnade au­tor poetess Doris Kareva.
Sillamäe keskraamatuko­gus toimub kolmandat aastat emakeelepäevale pühendatud võistlusmäng, kus neljast ko­halikust üldhariduskoolist ja kutsekoolist moodustatud se­gavõistkonnad panevad proo­vile oma teadmised Sillamäe ajaloost ja lahendavad ristsõ­nu.
Sillamäe ainsas eestikeel­ses koolis, eesti põhikoolis, toi­mub terve tuleva nädala jook­sul draamanädal, kus eri klas­sid esitavad pühendusena.ees-ti keelele lühinäidendeid. Näi­teks üheksandikud võtavad et te Eduard Vilde "Vigased pruu­did", kuuendikud teevad eesti muistenditel põhineva "Helde puuraiuja" ja kaheksandikud samuti folklooril põhineva tüki "Vahetatud laps". 7. klassi tüd­rukud kirjutasid suisa ise näi­dendi "Mänguasjad".
Jõhvi keskraamatukogus esineb aga 14. märtsil kell 13 Rakvere teatri näitleja Too­mas Suuman.

TEET KORSTEN
JLIB_HTML_CLOAKING
Põhjarannik № 46, 08.03.2012

Esimest korda toimus nüüdseks traditsiooniks saanud emakeelepäeva viktoriin Sillamäe kesk-
raamatukogus 2010. aastal.

Matti Kämärä